A nyereményjáték általános szabályzata

A (a továbbiakban „nyereményjáték“) nyereményjáték szabályzata

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

 

 1. A „názov“ nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Dedoles, s.r.o társaság, székhelye: Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, cégjegyzékszáma: 46706305, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 81976/B szám alatt (a továbbiakban „Dedoles“ és/vagy „Lebonyolító“ és/vagy „Szervező“).
 2. Ez a szabályzat határozza meg a nyereményjáték szabályait , a nyereményjátékban való részvétel általános feltételeit, a résztvevők jogait és kötelességeit és a nyereményjáték nyerteseinek meghatározására vonatkozó szabályait. A nyereményjáték szabályzata teljes egészében elérhető lesz a dedoles.hu internetes oldalon (a Szervező webfelülete) és a Szervező székhelyén.
 3. A nyereményjáték célja a Dedoles márka termékeinek reklámja és eladásának növelése.
 4. A nyereményjáték Magyarország területén történik.

A nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték időtartama a következő időszakra érvényes: rrrr.mm.dd. 08:00 órától rrrr.mm.dd. 16:00 óráig. A nyertesek sorsolására rrrr.mm.dd. hh:mm órakor kerül sor.

 

 • A nyereményjátékban résztvevő személyek köre

 

A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte, s akinek állandó lekhelye van Magyarországon (a továbbiakban: „játékos”), aki a Szervező webáruházán keresztül www.dedoles.hu elkészíti rendelését a nyereményjáték időtartama alatt. Mindenki, kikre ezek a feltételek érvényesek lesznek, automatikusan részt vesz a sorsolásban. Sorsolni 1 (X) nyertest fogunk.

A nyereményjáték feltételei

 

 1. A nyereményjátékban csak azok a személyek vehetnek részt, akik ebben a szabályzatban a III. bejegyzésben szerepelnek.
 2. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel nyerés esetén beleegyezik adatainak feldolgozásával és azok közzétételével e szabályzat alapján.
 3. A nyereményjátékban a nyereményért minden olyan személy részt vesz, aki a nyereményjáték időtartama alatt e szabályzat II. bejegyzése szerint teljesít minden feltételt a nyereményjátékban való részvételhez.

A nyereményjáték nyereménye

 

 1. A nyereményjáték nyereménye ..................... ( 1 nyertes) alt. A nyereményjáték nyertese a következő nyeremények egyikét nyeri meg: ..................
 2. A nyereményjáték tárgyi nyereményét a Szervező adományozta.
 3. A nyereményjáték nyereményei jogi úton nem követelhetőek.
 4. A nyereményt nem lehet kicserélni pénzbeli összegre/ készpénzre.

A nyeremény/ nyertes bejelentése

 

 1. A nyertes nevét a Szervező közzé teszi bejelentéssel ........................
 2. A nyertes szintén értesítve lesz írásban (SMS üzenetben és/vagy e-mailben), amelyikre a nyertes 48 órán belül köteles reagálni. Abban az esetben, ha a nyertes nem jelentkezik 48 órán belül, a Szervező jogában áll egy újabb sorsolást érvényesíteni, ahol a nyereményt a következő kisorsolt személy nyeri meg.
 3. A tárgyi nyereményeket, melyeknek értéke meghaladja a 350 eurót ÁFÁ-val, a módosított jövedelemadóról szóló törvény értelmében a 350 eurót meghaladó összeg azon részében, amely tartalmazza a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó HÉA-t. A nyeremény adó- és járulékterhei csak a győztes felelősségei.
  A Lebonyolító köteles a nyertest tájékoztatni a nyeremény értékéről a nyereményjáték végeredményének kihirdetésétől számított 30 napon belül.

 

 • A nyeremény átadása

 

 1. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni nyereményeinek átadása érdekében. A Szervező jogosult kérni a nyereményjáték nyertesének hozzájárulását annak személyes adatainak feldolgozására: név, vezetéknév, kapcsolattartási adatok (cím, telefon, e-mail) és közzétételéhez, valamint a nyeremények átadásához és kézbesítéséhez.
 2. Az említett adatok megadása önkéntes a nyertes számára, viszont az adatok megadásának megvonása ill. visszavonása úgy tekintendő, hogy a nyertes nem biztosítja a nyeremény átadásához szükséges együttműködést. A nyertes adatait a Szervező a hozzájárulástól számítva legfeljebb egy évig tárolhatja.
 3. A személyes adatok hozzájárulásával a nyertes a Szervezőnek engedélyt ad az adatok feldolgozására és azok ( név, vezetéknév és/vagy FB név) közzétételéhez a nyertesek listáján.

 

 • A nyereményre való jogosultság elvesztése

 

Abban az esetben, ha a nyertes nem tartja be ezen szabályzat feltételeit, nem jogosult a nyereményre.

A nyereményjáték fontos feltételei

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy törölje vagy elhalassza a nyereményjátékot, és/vagy módosítsa a jelen szabályzatot.
 2. Ugyanakkor a nyereményjáték Szervezője fenntartja a jogot az egyes játékosok részvételének szabályszerűségének felmérésére, valamint a játékos kizárására a versenyből, ha a verseny eredményeinek manipulációjának vagy befolyásának gyanúja merül fel.
 3. A nyereményjátékban való részvételt és a nyereményt nem lehet jogi/ törvényes úton érvényesíteni vagy pedig pénzösszegben kérni.
 4. A nyereményjáték lefolytatására vonatkozó kifogásokat a nyereményjáték lezárásától számított 3 munkanapon belül írásban lehet elküldeni a Szervezőnek a jelen szabályzatban meghatározott postai címre. A később benyújtott kifogásokat nem veszi figyelembe.
 5. Azon személyek, akik nem teljesítik a nyerményjátékban való részvétel feltételeit vagy megsértik e szabályokat, nem vehetnek részt a nyereményjátékban.
 6. A Szervező továbbá nem garantálja az üzenet kézbesítését, amelyben a nyereményre vonatkozó információk kerülnek elküldésre.
 7. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, azok közeli hozzátartozói, a nyereményjáték szervezésében közreműködő személyek és más együttműködő jogi személyeknek az alkalmazottai, ideértve a munkavállalóikat és azok hozzátartozóit is. Abban az esetben, ha ilyen személy lesz a nyertes, akkor nem kaphatja meg a nyereményt, s melyet a nyereményjáték Szervezője tart meg.

Az adakezelés védelme

 

 1. A nyereményjáték játékosa a részvétellel önkéntesen egyet ért, s a Szervezőnek hozzájárulást ad a törvény szerint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete alapján - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme és az ilyen adatok szabad áramlása, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése – a személyes adatainak feldolgozásával a nyereményjáték időtartamáig és a sorsolásig, a nyereményjáték végétől számított leghosszabb ideig, azaz max. 1 évig.
 2. A játékos a nyerményjátékban való részvétellel kijelenti, hogy tisztában van a személyes adatok védelméről szóló törvény és a rendelet alapján fennálló jogaival.
 3. A tájékoztatási kötelezettség a 13. cikk szerint van teljesítve a személyes adatok adatvédelmi feltételei szerint, melyek a Szervező weboldalán vannak közzétéve (www.dedoles.hu).
 4. A személyes adatok hozzájárulásaval való egyetértés önkéntes. Határontúli transzfer más harmadik országokba nem valósul meg.
 5. A személyes adatok harmadik feleknek csak rendkívüli előírások esetében, mint például adóhivatal, kereskedelmi ellenőrzés esetén - lesznek továbbítva.
 6. A játékosnak jogában áll a Szervező székhelyén írásban vagy személyesen visszavonni hozzájárulását, más esetben a hozzájárulása 1 év elteltével lejár.

 

Záró rendelkezések

 

 1. A nyereményjátékban való részvétellel minden játékos kifejezi egyetértését a nyereményjáték feltételeivel, melyek e szabályzatban vannak feltüntetve. Minden játékos a nyereményjátékban való részvétellel igazolja, hogy elolvasta e szabályzatot.
 2. Bármilyen kétség esetén a versenyszabályok betartásával kapcsolatban, a Szervező dönt a következő eljárásról, és ezzel egyidejűleg fenntartja a jogot e szabályzat és / vagy a nyereményjáték kihirdetését követő feltételeinek megváltoztatására.
 3. Ez a szabályzat csak írott módosítással e szabályzathoz változtatható meg, vagy pedig egy teljesen új szabályzat kiadásával, mely teljes mértékben felváltja a régi szabályzatot.
 4. A nyereményjátékot promóciós versenyként szervezik a 30/2019 törvény 4. § (4) bekezdésének értelmében, mely a szerencsejátékokról és egyes jogszabályok módosításáról szól, és nem szerencsejáték.
 5. Sem a nyereményjáték, sem ez a szabályzat nem minősül nyilvános ajánlatnak a szerződés megkötésére a 276. és azt követő 513/1991 törvény a KTk szerint, sem pedig nyilvános ígéretnek a § 850.  törvény 40/1964 a PTk szerint.
 6. Ez a szabályzat a nyereményjáték Szervezőjének törvényes képviselője általi aláírásának napján lép hatályba.